ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΕΝΘΗΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ, 2. ΤΑΡΙΧΕΥΤΗΣ)FUNERAL SERVICES (CONCENTRATIONS: 1. FUNERAL ADMINISTRATOR, 2. EMBALMER (DIPLOMA)

Programs of study > Diploma > ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΕΝΘΗΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ, 2. ΤΑΡΙΧΕΥΤΗΣ)FUNERAL SERVICES (CONCENTRATIONS: 1. FUNERAL ADMINISTRATOR, 2. EMBALMER (DIPLOMA)
  • ΤΜΗΜΑ / DEPARTMENT Business & Police Studies
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / CAMPUSΠάφος / Pafos
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ / DURATION2 Χρόνια / 2 Years
  • ΓΛΩΣΣΑ / LANGUAGEΕλληνικά / Greek
  • ECTS Credits120

Τελικός Τίτλος Σπουδών: 

Δίπλωμα Λειτουργός Πένθημων Υπηρεσιών με 2 Κατευθύνσεις: 1. Λειτουργός Τελετών (Κηδειών), 2. Ταριχευτής Diploma in Funeral Services with 2 concentrations: 1 Funeral Administrator 2. Embalmer 

Το Πρόγραμμα είναι Αξιολογημένο – Πιστοποιημένο απο το ΔΙΠΑΕ (Φορέα) με Κρατική Χορηγία
Περιγραφή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κριτηρια Εισδοχής
Αξιολόγηση
Δομή Εξαμήνων
Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Το Πρόγραμμα σπουδών είναι 2ετές για να θεωρείται ολοκληρωμένο απαιτείται ο σπουδαστής κατ΄ελάχιστο να έχει συγκεντρώσει 120 ECTS (πιστωτικές μονάδες). Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο (2) Κατευθύνσεις.

1.      Λειτουργός Τελετών (Κηδειών)

2.      Ταριχευτής

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς:

    1.  Να παρέχουν αποδοτική, αποτελεσματική και εξατομικευμένη παροχή πένθιμων υπηρεσιών λειτουργού κηδειών, ταριχευτή και συναφών τελετών, βάση των αρχών της κείμενης εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας καθώς  και των βασικών αρχών που διέπουν κατά περίπτωση, τον πολιτισμό, την κουλτούρα και το θρήσκευμα ή δόγμα, προς όλους τους διαβιούντες καθοιονδήποτε τρόπο στην Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα.

    2.  Να διαθέτουν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες ώστε οι αποκτηθείσες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις να  μετουσιώνονται σε επαγγελματική πρακτική προβάλλοντας και προσφέροντας  τις καταλληλότερες προτάσεις και υπηρεσίες.

    3.  Να συνεργάζονται, αρμονικά και εποικοδομητικά με τα συναφή επαγγέλματα και  λειτουργούς  του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

    4.  Να συμβάλλουν στην διαμόρφωση  και προαγωγή σχετικής επαγγελματικής κουλτούρας και πολιτισμού.

1η Κατεύθυνση: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ (ΚΗΔΕΙΩΝ)

Τα δυο (2) πρώτα εξάμηνα οι σπουδαστές παρακολουθούν τα μαθήματα κοινού κορμού. Τα υπόλοιπα δυο (2) εξάμηνα παρακολουθούν την κατεύθυνση που επέλεξαν. Οι απόφοιτοι του προγράμματος με κατεύθυνση Λειτουργός Τελετών (Κηδειών) θα μπορούν να αυτοεργοδοτηθούν ή να  εργοδοτηθούν, κατά περίπτωση τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) αλλά και συναφείς οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, τόσο στην Κύπρο όσο και  στην ΕΕ, με προϋπόθεση γνώσης της γλώσσας εργοδότησης. Το πρόγραμμα για να θεωρείται ολοκληρωμένο απαιτείται ο σπουδαστής κατ΄ελάχιστο να έχει συγκεντρώσει 120 ECTS (πιστωτικές μονάδες).

Σκοπός της Κατεύθυνσης – Λειτουργός Τελετών (Κηδειών)

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς:

    1.  Να παρέχουν αποδοτική, αποτελεσματική και εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εξυπηρέτησης λειτουργού κηδειών και συναφών τελετών, βάση των αρχών της κείμενης εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας καθώς  και των βασικών αρχών που διέπουν κατά περίπτωση, τον πολιτισμό, την κουλτούρα και το θρήσκευμα ή δόγμα, προς όλους τους διαβιούντες καθοιονδήποτε τρόπο στην Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα.

    2.  Να διαθέτουν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες ώστε οι αποκτηθείσες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις να  μετουσιώνονται σε επαγγελματική πρακτική προβάλλοντας και προσφέροντας  τις καταλληλότερες προτάσεις και υπηρεσίες.

    3.  Να συνεργάζονται, αρμονικά και εποικοδομητικά με τα συναφή επαγγέλματα και  λειτουργούς  του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

    4.  Να συμβάλλουν στην διαμόρφωση  και προαγωγή σχετικής επαγγελματικής κουλτούρας και πολιτισμού.

    5.  Στους αποφοίτους του προγράμματος με κατεύθυνση  Λειτουργός Τελετών (Κηδειών) παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους στο Κολλέγιο για την απόκτηση και της κατεύθυνση του Ταριχευτή λαμβάνοντα το 50% σε εξαιρέσεις του προγράμματος.

 2η Κατεύθυνση: ΤΑΡΙΧΕΥΤΗΣ

 Τα δυο (2) πρώτα εξάμηνα οι σπουδαστές παρακολουθούν τα μαθήματα κοινού κορμού. Τα υπόλοιπα δυο (2) εξάμηνα παρακολουθούν την κατεύθυνση που επέλεξαν. Οι απόφοιτοι του προγράμματος με κατεύθυνση Ταριχευτής θα μπορούν να αυτοεργοδοτηθούν ή να  εργοδοτηθούν, κατά περίπτωση τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) αλλά και συναφείς οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, τόσο στην Κύπρο όσο και  στην ΕΕ, με προϋπόθεση γνώσης της γλώσσας εργοδότησης. Το πρόγραμμα για να θεωρείται ολοκληρωμένο απαιτείται ο σπουδαστής κατ΄ελάχιστο να έχει συγκεντρώσει 120 ECTS (πιστωτικές μονάδες).

 Σκοπός της Κατεύθυνσης – ΤΑΡΙΧΕΥΤΗΣ

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς:

    1.  Να παρέχουν αποδοτική, αποτελεσματική και εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εξυπηρέτησης ταριχευτή, βάση των αρχών της κείμενης εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας καθώς  και των βασικών αρχών που διέπουν κατά περίπτωση, τον πολιτισμό, την κουλτούρα και το θρήσκευμα ή δόγμα, προς όλους τους διαβιούντες καθοιονδήποτε τρόπο στην Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και την Ελλάδα γενικότερα.

 

    2.  Να διαθέτουν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες ώστε οι αποκτηθείσες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις να  μετουσιώνονται σε επαγγελματική πρακτική προβάλλοντας και προσφέροντας  τις καταλληλότερες προτάσεις και υπηρεσίες.

     3.  Να συνεργάζονται, αρμονικά και εποικοδομητικά με τα συναφή επαγγέλματα και  λειτουργούς  του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

    4.  Να συμβάλλουν στην διαμόρφωση  και προαγωγή σχετικής επαγγελματικής κουλτούρας και  πολιτισμού.

    5.  Στους αποφοίτους του προγράμματος με κατεύθυνση Ταριχευτής παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους στο Κολλέγιο για την απόκτηση και της κατεύθυνση του Λειτουργού Τελετών (Κηδειών) λαμβάνοντα το 50% σε εξαιρέσεις του προγράμματος.

 

1η Κατεύθυνση: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ (ΚΗΔΕΙΩΝ)

Το πρόγραμμα έχει θεωρητικό και πρακτικό προσανατολισμό. Επικεντρώνεται στην μελέτη και ανάλυση των σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων, συνεκτιμώντας την παράδοση, τον πολιτισμό, την θρησκεία  την κείμενη νομοθεσία αλλά και τους κανόνες Υγιεινής Ασφάλειας και Δημόσιας Υγείας ώστε οι απόφοιτοι:

    1.  Να διακατέχονται από το απαιτούμενο επίπεδο ευελιξίας και προσαρμοστικότητας, ώστε να ενεργούν με πλήρη αυτοπεποίθηση και  επαγγελματισμό  εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας αλλά και εξελίξεων στον τομέα της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής εξυπηρέτησης.

    2.  Να αναπτύξουν και να περιβάλλονται με τα απαιτούμενα επίπεδα τυποποίησης και διαλειτουργικότητας  τόσο με τα συναφή επαγγέλματα όσο και με τους λειτουργούς  του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

    3.  Να επικοινωνούν κατάλληλα και αποτελεσματικά με όλους τους διαβιούντες καθοιονδήποτε τρόπο στην Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και το εξωτερικό.

    4.  Να αναπτυχθούν και να βελτιστοποιηθούν ως επαγγελματίες μέσω περαιτέρω παρακολούθησης εξειδικευμένων και ανώτερων σχετικών προγραμμάτων σπουδών, να εκπονήσουν αντίστοιχες εργασίες ώστε να εμπεδώσουν την φιλοσοφία της δια βίου μάθησης.

    5.  Να ενεργούν υπεύθυνα και υπόλογα ως σπουδαστές με πρότυπα τους σωστούς επαγγελματίες του κλάδου.

Η πρακτική άσκηση αποτελεί τμήμα των σπουδών, όταν οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Με το  «θεσμό» της πρακτικής εξάσκησης, πραγματοποιείται η διασύνδεση θεωρίας – πράξης, εκπαίδευσης και παραγωγής.

2η Κατεύθυνση: ΤΑΡΙΧΕΥΤΗΣ

Το πρόγραμμα έχει θεωρητικό και πρακτικό προσανατολισμό. Επικεντρώνεται στην μελέτη και ανάλυση των σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων, συνεκτιμώντας την παράδοση, τον πολιτισμό, την θρησκεία  την κείμενη νομοθεσία αλλά και τους κανόνες Υγιεινής Ασφάλειας και Δημόσιας Υγείας ώστε οι απόφοιτοι:

     1.  Να διακατέχονται από το απαιτούμενο επίπεδο ευελιξίας και προσαρμοστικότητας, ώστε να ενεργούν με πλήρη αυτοπεποίθηση και  επαγγελματισμό  εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας αλλά και εξελίξεων στον τομέα της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής εξυπηρέτησης.

    2.  Να αναπτύξουν και να περιβάλλονται με τα απαιτούμενα επίπεδα τυποποίησης και διαλειτουργικότητας  τόσο με τα συναφή επαγγέλματα όσο και με τους λειτουργούς  του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

    3.  Να επικοινωνούν κατάλληλα και αποτελεσματικά με όλους τους διαβιούντες καθοιονδήποτε τρόπο στην Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και το εξωτερικό.

    4.  Να αναπτυχθούν και να βελτιστοποιηθούν ως επαγγελματίες μέσω περαιτέρω παρακολούθησης εξειδικευμένων και ανώτερων σχετικών προγραμμάτων σπουδών, να εκπονήσουν αντίστοιχες εργασίες ώστε να εμπεδώσουν την φιλοσοφία της δια βίου μάθησης

    5.  Να ενεργούν υπεύθυνα και υπόλογα ως σπουδαστές με πρότυπα τους σωστούς επαγγελματίες του κλάδου.

Η πρακτική άσκηση αποτελεί τμήμα των σπουδών, όπου οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Με το  «θεσμό» της πρακτικής εξάσκησης, πραγματοποιείται η διασύνδεση θεωρίας – πράξης, εκπαίδευσης και παραγωγής.

 

  • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απολυτήριο)
  • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας

Οι τρόποι εξέτασης και βαθμολογίας των φοιτητών – Βαθμολογία και Προβιβάσιμος βαθμός φοιτητών

Ακολουθείται σύστημα συνεχούς και τελικής αξιολόγησης, ως εξής:

  • Συνεχής Αξιολόγηση: 40% – Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου διενεργείται από τον διδάσκοντα καθηγητή αξιολόγηση με διαγωνίσματα, εργασίες, πρακτική εξάσκηση ή /και άλλης μορφής αξιολόγησης. Ο μέσος όρος των βαθμολογιών που συγκεντρώνονται αποτελεί τη βαθμολογία της συνεχούς αξιολόγησης.
  • Τελικές Εξετάσεις: 60% – Η τελική εξέταση διενεργείται στο τέλος του εξαμήνου επί όλης της ύλης του εξαμήνου αυτού.
  • Προβιβάσιμος Βαθμός: 50%

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΕΝΘΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2 ΕΤΗ / ΔΙΠΛΩΜΑ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ

Α/Α

Τύπος

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Κωδικός

Μαθήματος

Περίοδοι

ανά

εβδομάδα

Διάρκεια

περιόδου

Αριθμός

εβδομάδων/

ακαδημαϊκό

εξάμηνο

Σύνολο περιόδων/

ακαδημαϊκό

εξάμηνο

(ECTS)

Θεωρία

Εργαστ.

1ος Χρόνος, Α’ Εξάμηνο

1.              

Θεωρία

Θεολογία – Είδη Θρησκειών & Ταφικών Εθίμων

ΘΕΟ 101

2

0

50

14

28

4

2.              

Θεωρία

Κοινωνιολογία

ΚΟΙ 102

2

0

50

14

28

4

3.              

Μεικτό

Πληροφορική

ΗΥ 103

1

2

50

14

42

5

4.              

Θεωρία

Οργάνωση & Διοίκηση Γραφείου I

ΟΔΓ 104

3

0

50

14

42

5

5.              

Θεωρία

Αγγλικά Ι

ΑΓΓ 105

2

0

50

14

28

4

6.              

Θεωρία

Ιστορία, Κουλτούρα, Πολιτισμός

ΙΣΤ 106

2

0

50

14

28

4

7.              

Θεωρία

Ηθική και Δεοντολογία

ΗΘΙ Ι07

2

0

50

14

28

4

1ος Χρόνος, Β’ Εξάμηνο

1.

Θεωρία

Νομοθεσία Λειτουργών Κηδειών-Ταριχεύσεων

ΝΟΜ 201

2

0

50

14

28

3

2.

Θεωρία

Ψυχολογία Ι

ΨΥΧ 202

2

0

50

14

28

3

3.

Μεικτό

Βιοχημεία Ι (Βιολογία-Φυσιολογία)

ΒΙΧ 203

2

1

50

14

42

4

4.

Θεωρία

Οργάνωση & Διοίκηση Γραφείου IΙ

ΟΔΓ 204

3

0

50

14

42

5

5.

Θεωρία

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

ΔΑΠ 205

2

0

50

14

28

4

6.

Μεικτό

Χημεία I

ΧΗΜ 206

1

1

50

14

28

4

7.

Θεωρία

Αγγλικά ΙΙ

ΑΓΓ 207

2

0

50

14

28

4

8.              

Θεωρία

Δημόσια Υγεία – Α’ Βοήθειες

ΔΑΒ 208

2

0

50

14

28

3

                       

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ – 1Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ (ΚΗΔΕΙΩΝ)

Α/Α

Τύπος

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Κωδικός

Μαθήματος

Περίοδοι

ανά

εβδομάδα

Διάρκεια

περιόδου

Αριθμός

εβδομάδων/

ακαδημαϊκό

εξάμηνο

Σύνολο περιόδων/

ακαδημαϊκό

εξάμηνο

(ECTS)

 

Θεωρία

Εργαστ.

 

2ος Χρόνος, Γ Εξάμηνο

1

Θεωρία

Υγιεινή & Ασφάλεια Λειτουργού Κηδειών

ΥΓΑ 301

2

50

14

28

3

 

2

Μεικτό

Μεταθανάτια Αισθητική κι Αποκατάσταση Ι

ΑΙΑ 302

1

2

50

14

42

4

 

3

Μεικτό

Βιοχημεία ΙΙ (Μικροβιολογία) Λειτουργού Κηδειών

ΒΙΧ 303

2

1

50

14

42

4

 

4

Θεωρία

Οργάνωση & Διοίκηση Γραφείου III (Γραφείου Τελετών)

ΟΔΓ 304

3

0

50

14

42

5

 

5

Θεωρία

Ψυχολογία ΙΙ (Πένθους)

ΨΥΧ 305

2

0

50

14

28

5

 

6

Μεικτό

Ανατομία

ΑΝΑ 306

1

1

50

14

28

3

 

7

Πρακτική

Πρακτική Εξάσκηση Ι Λειτουργού Κηδειών   (Συνδυαστικό Εργαστήριο Ι Λειτουργού Κηδειών)

ΠΕΞ 307

4

50

14

56

6

 

2ος Χρόνος, Δ Εξάμηνο

1

Μεικτό

Μεταθανάτια Αισθητική και Αποκατάσταση ΙΙ

ΑΙΑ 401

1

2

50

14

42

5

 

2

Θεωρία

Αγγλικά ΙΙΙ (Επαγγελματική Ξενόγλωσση Ορολογία Πένθιμων Τελετών)

ΕΞΟ 402

2

50

14

28

4

 

   3

Μεικτό

Σκηνοθεσία Πένθιμων Τελετών

ΣΠΕ 403

1

3

50

14

42

6

 

   4

Μεικτό

Χημεία ΙΙ (Τοξικολογία)

ΧΗΜ 404

2

1

50

14

42

5

 

5

Μεικτό

Βιοχημεία ΙΙΙ (Θανάτου)

ΒΙΧ 405

2

1

50

14

42

4

 

6

Πρακτική

Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ Λειτουργού Κηδειών (Συνδυαστικό Εργαστήριο ΙΙ Λειτουργού Κηδειών)

ΠΕΞ 406

4

50

14

56

6

 

                         

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ – 2Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ – ΤΑΡΙΧΕΥΤΗΣ

Α/Α

Τύπος

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Κωδικός

Μαθήματος

Περίοδοι

ανά

εβδομάδα

Διάρκεια

περιόδου

Αριθμός

εβδομάδων/

ακαδημαϊκό

εξάμηνο

Σύνολο περιόδων/

ακαδημαϊκό

εξάμηνο

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS)

Θεωρία

Εργαστ.

2ος Χρόνος, Γ Εξάμηνο

1

Θεωρία

Υγιεινή & Ασφάλεια Ταριχευτή

ΥΓΑ 302

2

50

14

28

3

2

Θεωρία

Θεωρία Ταρίχευσης

ΘΕΤ 303

3

50

14

42

5

3

Μεικτό

Βιοχημεία ΙΙ (Μικροβιολογία)Ταριχευτή

ΒΙΧ 304

2

1

50

14

42

4

4

Θεωρία

Φυσιολογία I

ΦΥΣ 305

2

50

14

28

4

5

Μεικτό

Οργάνωση & Διοικηση Γραφείου ΙΙΙ – (Οργάνωση Ταριχευτηρίου)

ΟΔΓ 306

2

1

50

14

42

5

6

Μεικτό

Βασικές Αρχές Κλινικής Ανατομίας

ΑΝΑ 307

1

1

50

14

28

3

7

Πρακτική

Πρακτική Εξάσκηση Ι Ταριχευτή   (Συνδυαστικό Εργαστήριο Ι Ταριχευτή)

ΠΕΞ 308

4

50

14

56

6

2ος Χρόνος, Δ Εξάμηνο

1

Θεωρία

Μεταθανάτια Αισθητική και Αποκατάσταση (Γενικές Αρχές)

ΑΙΑ 402

1

2

50

14

42

5

2

Μεικτό

Ιατροδικαστική

ΙΔΙ 403

1

3

50

14

56

5

   3

Θεωρία

Αγγλικά ΙΙΙ (Επαγγελματική Ξενόγλωσση Ορολογία Ταρίχευσης)

ΕΞΟ 404

2

50

14

28

4

   4

Μεικτό

Χημεία ΙΙ – (Ταρίχευσης)

ΧΗΜ 405

1

2

50

14

42

5

5

Μεικτό

Φυσιολογία ΙΙ

ΦΥΣ 406

2

1

50

14

42

5

6

Μεικτό

Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ Ταριχευτή (Συνδυαστικό Εργαστήριο ΙΙ Ταριχευτή )

ΠΕΞ 407

4

50

14

56

6

                       

 

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Προσόντα

01                  

Δρ. Χαράλαμπος Νεοκλέους

 

 

Ιατρός

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ιατρική (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Παιδιατρική Λοιμωξολογία (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Πτυχίο Ιατρικής (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

02                  

Δρ. Ελένη Ζαγγελίδου

 

 

Ιατροδικαστής

Τίτλος Μεταδιδάκτορα στο Τμήμα Ιατρικής  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

PhD Τμήμα Ιατρικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας

ΜSc Ιατρικής-Νομικής  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πτυχίο Ιατρικής  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

03                  

Δρ. Ελένη Καλύβα

 

 

Ιατροδικαστής

PhD Tμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα Ειδίκευσης, Δια τμηματικού Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τίτλος Ειδικότητας, Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πτυχίο Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρακοβίας Ρουμανίας

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.