Εσωτερικοί κανονισμοί

Ακαδημαϊκά Θέματα > Εσωτερικοί κανονισμοί

Εσωτερικοί κανονισμοί

Εκπρόσωποι του Κολεγίου

Στο Κολέγιο υπάρχει Συμβούλιο, στο οποίο εκπροσωπούνται ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της Σχολής, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και οι φοιτητές της Σχολής. Το Συμβούλιο αποτελείται από τον πρόεδρο, το γενικό διευθυντή ή εκπρόσωπό του, τον υποδιευθυντή, δύο μέλη του διοικητικού προσωπικού, δύο μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού και δύο εκπροσώπους των φοιτητών της Σχολής. Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο πρόεδρος της Σχολής.

Καθήκοντα και ευθύνες

Αποφασίζει τον καθορισμό του γενικού περιγράμματος πολιτικής της Σχολής

 • Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κολεγίου
 • Την επιλογή του διευθυντή / διεύθυντριας του Κολεγίου
 • Τα κριτήρια εισδοχής, προαγωγής και αποφοίτησης των φοιτητών του Κολεγίου
 • Την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για ικανοποιητική στήριξη των προγραμμάτων του Κολεγίου
 • Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κολεγίου και κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται σ’ αυτό από τον ιδιοκτήτη ή το διευθυντή / διευθύντρια του Κολεγίου. Να λαμβάνει και να ενεργεί, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις εκθέσεις της Ακαδημαϊκής, Διοικητικής, Πειθαρχικής και Οικονομικής Επιτροπής.
 • Το Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ανά ακαδημαϊκό έτος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (Διοίκηση)

– Διορίζεται και είναι υπόλογος στον Πρόεδρο.

Θα προεδρεύει των επιτροπών που του ανατίθενται κατά καιρούς και θα αναλαμβάνει άλλα καθήκοντα και ευθύνες που του ανατίθενται.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Διορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή και είναι υπόλογος σε αυτόν.

 • Οργάνωση, διαχείριση και εποπτεία όλων των προγραμμάτων σπουδών του Κολλεγίου στη Λευκωσία, τη Λεμεσό, τη Λάρνακα και την Πάφο.
 • Προετοιμάζει / Ενημερώνει για την διδακτέα ύλη και τις Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) για το Μεταπτυχιακό και Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Επιβλέπει και αναθεωρεί τα γραπτά των Τελικών Εξετάσεων όλων των Προγραμμάτων.
 • Είναι μέλος της Επιτροπής που ασχολείται με την πρόσληψη νέων καθηγητών για όλα τα προγράμματα σπουδών.
 • Αναλαμβάνει τη Διοίκηση/Συντονισμό και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σε όλους τους καθηγητές.
 • Επιτηρεί και Αξιολογεί όλους τους καθηγητές σε όλες τις πόλεις για τα προγράμματα του Μεταπτυχιακού και Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, και Ανώτερο Δίπλωμα στη Διοίκηση Γραφείου.
 • Υπεύθυνος για την έκδοση και δημοσίευση του ερευνητικού περιοδικού του Κολεγίου “the Cyprus Facts”.
 • Διευθυντής της φοιτητικής εφημερίδας “the College Views”, έκδοση και δημοσίευση
 • Ανανεώνει και αναθεωρεί το έντυπο αξιολόγησης του Μεταπτυχιακού και Πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Παρευρίσκεται σε συνεδριάσεις με την τεχνική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας κατά την διάρκεια της εγγραφής και αξιολόγησης των διάφορων προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις πόλεις.
 • Οργανώνει, επιβλέπει και συμμετέχει σε όλες τις Αξιολογήσεις.
 • Δρα ως Εσωτερικός Εξεταστής σε όλα τα προγράμματα σπουδών του Κολεγίου.

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΛΕΜΕΣΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΠΑΦΟΥ

Οι περιφεριακοί διευθυντές / διευθύντριες είναι μέλη του Διδακτικού Προσωπικού πλήρους απασχόλησης,

 • διορίζονται από τον Πρόεδρο ή/και τον Γενικό Διευθυντή και είναι υπεύθυνοι για την ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία του παραρτήματος τους.
 • Θα εκτελούν οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα τους ανατεθούν.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η οικονομική επιτροπή λειτουργεί υπό την προεδρία του οικονομικού διευθυντή.

Η Επιτροπή διορίζεται από το Συμβούλιο του Κολεγίου και απότελείται από:

 • τον / την Οικονομικός /η Διευθυντής /τριας
 • (Προεδρεύει)
 • Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Η επιτροπή είναι υπόλογη έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου.

 • Προσφέρει βοήθεια στον Πρόεδρο για την προετοιμασία και τον έλεγχο του προϋπολογισμού,
 • τη δημιουργία και λειτουργία ενός κατάλληλου συστήματος τήρησης λογαριασμών και ελέγχου των οικονομικών του Κολεγίου, την εποπτεία της λειτουργίας συντήρησης του κτιρίου και των άλλων χώρων του Κολεγίου,
 • την εξασφάλιση προμηθειών εξοπλισμού, την τήρηση αρχείων για το προσωπικό και τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν το διδακτικό προσωπικό
 • Εκδίδει ενδιάμεσες ενημερωτικές καταστάσεις για τον προϋπολογισμό,
 • ώστε να καθοδηγούνται τα διάφορα τμήματα να μην υπερβαίνουν τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες για τη συγκεκριμένη περίοδο.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ /Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πρέπει να είναι μέλος του προσωπικού πλήρους απασχόλησης

 • Αποτελεί το σύνδεσμο του προγράμματος σπουδών με τη Διεύθυνση του Κολεγίου.
 • Μεριμνά ώστε τα εγγεγραμμένα αναλυτικά προγράμματα του προγράμματος σπουδών και τα διδακτικά βιβλία να ακολουθούνται από τους διδάσκοντες.
 • Συντονίζει τη διδασκαλία των διαφόρων μαθημάτων του προγράμματος και βεβαιώνεται ότι το επίπεδο διδασκαλίας και μάθησης είναι υψηλό. Σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό διαμορφώνει κοινή γραμμή σε θέματα όπως, η κατ’ οίκον εργασία των φοιτητών, η αξιολόγηση και άλλα.
 • Μεριμνά ώστε το πρόγραμμα σπουδών να εφοδιάζεται με τα αναγκαία διδακτικά βοηθήματα και τον ανάλογο εξοπλισμό και βεβαιώνεται ότι ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιείται από τους διδάσκοντες και τους φοιτητές.
 • Εκθέτει στο Γενικό Διευθυντή την εργασία που γίνεται στο πρόγραμμα σπουδών και μπορεί να εισηγείται αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα των διαφόρων
 • μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και στη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης των προσφερόμενων προγραμμάτων.
 • εξετάζει άλλα θέματα που της παραπέμπονται από την Επιτροπή Ακαδημαϊκού Προγράμματος.
 • υποβάλλει ετησίως στον διευθυντή αξιολόγηση της λειτουργίας του προγράμματος κατά το προηγούμενο έτος.
 • εξετάζει άλλα θέματα που του παραπέμπει ο διευθυντής.
11

Γίνονται δεκτοί φοιτητές και των δύο φύλων, Κύπριοι και από χώρες του εξωτερικού, χωρίς διάκριση φυλής, χρώματος ή θρησκείας. Ο φοιτητής που παρουσιάζεται για εγγραφή, πρέπει να κατέχει απολυτήριο Σχολείου Μέσης Παιδείας εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης ή ισοδύναμο προσόν. Για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών απαιτείται πέραν του Απολυτήριου Μέσης Εκπαίδευσης και προπτυχιακός τίτλος σπουδών. Η Σχολή δέχεται αιτήσεις για εγγραφή από αποφοίτους εξατάξιων δημόσιων ή ιδιωτικών σχολών Μέσης Εκπαίδευσης.

Η γλώσσα διδασκαλίας στο C.D.A. College είναι τόσο η ελληνική όσο και η αγγλική ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών. Για την εγγραφή σε αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών, οι φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Τα ακόλουθα θεωρούνται αποδεκτά αποδεικτικά στοιχεία:

 • Βαθμολογία τουλάχιστον 500 (Paper-Based Score) ή 173 (Computer-Based Score) στη δοκιμασία TOEFEL.
 • Βαθμός “C” ή ανώτερος στις εξετάσεις αγγλικής γλώσσας επιπέδου GCE/IGCSE “O”.
 • Μέσος όρος βαθμολογίας 5,5 στις εξετάσεις IELTS.

Εάν ένας υποψήφιος δεν προσκομίσει αποδεκτή απόδειξη αγγλικής γλώσσας, θα πρέπει να παρακαθίσει το τεστ κατάταξης στην αγγλική γλώσσα του Κολεγίου πριν από την εγγραφή του. Φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν αποδεικτικά στοιχεία Αγγλικής Γλώσσας οφείλουν να παρακαθήσουν σε English Placement Test.

Αλλοδαποί φοιτητές γίνονται δεκτοί μόνο για πλήρη φοίτηση και υποχρεούνται να παρακαθίσουν στις εξετάσεις που οργανώνει το Κολέγιο Υπεύθυνος για την εγγραφή φοιτητών στο Κολέργιο είναι ο Ακαδημαϊκός Γραμματέας.

Πειθαρχία, δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών / φοιτητριών

Δικαιώματα:

 • Οι φοιτητές δικαιούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα, εφόσον έχουν τακτοποιήσει την εγγραφή τους.
 • Δικαιούνται να συμμετέχουν στις επιτροπές, στις οποίες έχουν επιλεγεί.
 • Δικαιούνται να συναντώνται και να συζητούν με τους καθηγητές τους για τυχόν προβλήματά τους.
 • Δικαιούνται να συμμετέχουν στις γραπτές εξετάσεις, εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους.
 • Δικαιούνται να έχουν τη φοιτητική τους οργάνωση, να εκλέγουν και να εκλέγονται ελεύθερα στα σώματα της οργάνωσης και να εκλέγουν τους εκπροσώπους τους στις Επιτροπές και στο Συμβούλιο της Σχολής. Εξυπακούεται όμως ότι, σε κάθε Παράρτημα εκλέγεται τελικά πενταμελές Συμβούλιο από τις επί μέρους Επιτροπές όλων των κλάδων και ετών, αλλά σε αυτό το πενταμελές Συμβούλιο της Σχολής δεν μπορεί να συμμετέχει πέραν του ενός μέλους από το ίδιο πρόγραμμα σπουδών.
 • Δικαιούνται να έχουν τη φοιτητική τους ταυτότητα, η οποία εκδίδεται από τον Οργανισμό Νεολαίας ή και από τη Σχολή εάν ζητηθεί.

Υποχρεώσεις.

Ο φοιτητής πρέπει να πειθαρχεί στους κανονισμούς της Σχολής και να ενεργεί με βάση τον κώδικα συμπεριφοράς, όπως διαμορφώνεται στη Σχολή. Πρέπει να σέβεται τους θεσμούς και την ατομική ελευθερία των άλλων.

Αναλυτικότερα οι φοιτητές πρέπει

 • να επιδεικνύουν ακαδημαϊκή ακεραιότητα και να αποφεύγουν συμπεριφορές, όπως η δολίευση, υπό οιανδήποτε μορφή (αντιγραφή, λογοκλοπία, πλαστογράφηση, συνεργασία για παραποίηση εγγράφων κτλ.)
 • Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και για κάθε απουσία από την τάξη πρέπει να προσκομίζεται γραπτή δικαιολογία. Γίνονται δεκτά δικαιολογητικά κυρίως από ιατρούς Δημοσίων Νοσηλευτηρίων. Από ιδιώτες ιατρούς δεν μπορούν να γίνουν δεκτά άνω των 3 δικαιολογητικών ανά μάθημα. Οι απουσίες επιτρέπονται σε ποσοστό 20% και πρέπει να προσκομίζεται στο Κολέγιο γραπτό σημείωμα που να δικαιολογεί την απουσία. Απουσία από την τάξη, δικαιολογημένη ή μη, δεν απαλλάσσει το φοιτητή από τις ακαδημαϊκές ή άλλες υποχρεώσεις. Φοιτητές που απουσιάζουν για μακρό χρονικό διάστημα αδικαιολόγητα, καταγγέλλονται στον Υπεύθυνο του προγράμματος σπουδών αυτός με τη σειρά του ενημερώνει το Διευθυντή της Σχολής, ο οποίος λαμβάνει τα δέοντα μέτρα (ειδοποίηση γονιού ή κηδεμόνα, παραπομπή στην Πειθαρχική Επιτροπή κτλ.). Οι φοιτητές προειδοποιούνται για τις συνέπειες και σε περιπτώσεις υπέρμετρου αριθμού αδικαιολόγητων απουσιών, η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει τον τερματισμό της φοίτησης τους από τη Σχολή. Οι εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές.
 • Φοιτητές που απουσιάζουν από γραπτή ή προφορική εξέταση που έχει καθοριστεί, λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου, πρέπει να δικαιολογήσουν την απουσία έγκαιρα στον οικείο καθηγητή με πιστοποιητικό ιατρού ή με άλλο αποδεικτικό έγγραφο. Οι φοιτητές πρέπει να σέβονται και να πειθαρχούν στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Σχολή καταγγέλλει περιπτώσεις παράβασης των νόμων στην αρμόδια αρχή.
 • Οι φοιτητές πρέπει να σέβονται την περιουσία του Κολεγίου Οι φοιτητές οφείλουν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και να ενεργούν υπεύθυνα σε οποιαδήποτε εργασία αναλαμβάνουν.
 • Οι φοιτητές πρέπει να καταβάλλουν τα δίδακτρα και τα άλλα τέλη στις ημερομηνίες που καθορίζει η Σχολή. Για τους φοιτητές που καθυστερούν την πληρωμή των διδάκτρων και των άλλων τελών είναι δυνατόν να μην επιτραπεί να παρακαθίσουν σε προκαθορισμένες εξετάσεις, ή και να αποκλειστούν από την περαιτέρω φοίτηση τους στη Σχολή.
 • Οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθούν διαλέξεις ή και σεμινάρια που διοργανώνει η Σχολή, όταν τους ζητηθεί. Οι φοιτητές οφείλουν να διαβάζουν τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στους ειδικούς χώρους για την έγκαιρη ενημέρωσή τους και για οποιεσδήποτε υποχρεώσεις τους.
 • Η συμπεριφορά των φοιτητών προς τους καθηγητές, το προσωπικό και τους συμφοιτητές τους πρέπει να είναι ευγενική και διακριτική.
 • Οι φοιτητές πρέπει να σέβονται την περιουσία του Κολεγίου και είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προξενήσουν.
 • Οι φοιτητές οφείλουν να προσέρχονται στη Σχολή 5 λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Φοιτητές που προσέρχονται αργοπορημένοι επανειλημμένα δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στην τάξη.
 • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στις αίθουσες διδασκαλίας, καφετέρια και γενικά σε όλους τους κλειστούς χώρους. Στην περίπτωση που ένας φοιτητής απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα ή έχει ξεπεράσει τον προβλεπόμενο αριθμό απουσιών τότε θα αποτυγχάνει το μάθημα και θα πρέπει να το παρακολουθήσει ξανά μόνο όταν αυτό προσφέρεται (π.χ. επόμενο εξάμηνο). Ειδικές περιπτώσεις δικαιολογημένων απουσιών εναπόκειται στην τελική κρίση και απόφαση του / της Διευθυντή / Διευθύντρια του Κολεγίου και της Ακαδημαϊκής Επιτροπής. Ειδικές περιπτώσεις εννοούμε τις περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.