Ερευνητικό Κέντρο Αριστοτέλης

Έρευνα > Κέντρο Ερευνών Αριστοτέλης

Το ερευνητικό κέντρο του Κολεγίου «Αριστοτέλης» είναι ένας αυτόνομος, μη κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός που εδρεύει στην Κύπρο και ιδρύθηκε για να παρέχει μια ανεξάρτητη πλατφόρμα για ερευνητές σε όλο το νησί. Το Κολέγιο CDA στοχεύει στην αριστεία στην έρευνα και είναι πλήρως δεσμευμένο στην ανάπτυξη και προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας. Η έρευνα αποτελεί βασική ακαδημαϊκή δραστηριότητα και είναι αναπόσπαστο μέρος της αποστολής του Κολεγίου CDA. Η έρευνα και η προώθηση της γνώσης ως πνευματικών δραστηριοτήτων, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού μας περιβάλλοντος που προωθεί την καινοτομία, τον ενθουσιασμό για την αριστεία. Η έρευνα στο CDA College επικεντρώνεται στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, των καθαρών και εφαρμοσμένων επιστημών, του μάρκετινγκ, των οικονομικών και της διαχείρισης και άλλων αναδυόμενων παγκόσμιων θεμάτων.

Αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε τη θεωρητική και εμπειρική έρευνα, να αναπτύξουμε λύσεις και να καθοδηγήσουμε τη σκέψη σε τρέχοντα και μελλοντικά προβλήματα και να δημιουργήσουμε νέα γνώση λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογία αιχμής και τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως ερευνητική ομάδα στοχεύουμε σε υψηλότερα επιτεύγματα τόσο εσωτερικά ως ακαδημαϊκό ίδρυμα, όσο και εξωτερικά στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Έτσι, τα τρέχοντα και μελλοντικά ερευνητικά μας έργα καλύπτουν τομείς που διατηρούν την ποιότητα ζωής και τις επιδόσεις και συμβάλλουν στην καλύτερη εφαρμογή και παρακολούθηση των βελτιώσεων και των αλλαγών.

C.D.A. College Research Team

Πολιτικές του Ερευνητικού Κέντρου Αριστοτέλης

Ερευνητική πολιτική

– Το CDA College έχει θεσπίσει μια επίσημη ερευνητική πολιτική η οποία θα ενισχύσει την ποιότητα της έρευνας και τα εκπαιδευτικά πρότυπα.
– Όλοι οι καθηγητές θα πρέπει να διεξάγουν έρευνα κάθε χρόνο και το τμήμα έρευνας θα τηρεί αρχεία για κάθε ερευνητικό αποτέλεσμα
– Οι διδάσκοντες θα έχουν απαλλαγή από τις ώρες διδασκαλίας για την έρευνα που διεξάγεται.
– Το ποσό που καταβάλλεται για μια πλήρη έρευνα βασίζεται στη διάρκεια και την ποιότητα της έρευνας.
– Επιπλέον, οι διδάσκοντες θα λάβουν επιπλέον αμοιβή εάν συμμετάσχουν σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.
– Επιπλέον, οι διδάσκοντες θα λάβουν επιπλέον αμοιβή εάν συμμετάσχουν σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.
– Ενθαρρύνετε τους διδάσκοντες να συμμετέχουν σε σεμινάρια και όλα τα έξοδα να καταβάλλονται από το κολέγιο.
– Να καθιερώσει συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα στο εξωτερικό.
– όλοι οι καθηγητές CDA ανά τμήμα θα συναντώνται δύο φορές ανά εξάμηνο, ώστε να οργανώνουν τα μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα.
– οι καθηγητές όλων των παραρτημάτων του Κολεγίου CDA να διεξάγουν ομαδική έρευνα σε διαφορετικούς τομείς εξειδίκευσης.
– Με βάση τα αρχεία ερευνητικών στοιχείων του Τμήματος Έρευνας κάθε έτους, οι καθηγητές με ερευνητική παραγωγή και δημοσιεύσεις θα λάβουν ανταμοιβή, προαγωγή και αύξηση αποδοχών.

Οι στόχοι

1. Προώθηση, υποστήριξη και διεξαγωγή ακαδημαϊκής έρευνας με ίσες ευκαιρίες για όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, καινοτομία και κριτική μελέτη που είναι αλληλένδετη με την εκπαιδευτική αποστολή και το έργο των δραστηριοτήτων του Κολεγίου C.D.A.

2. Να προωθήσει τον ανταγωνισμό και την αριστεία στην ερευνητική δραστηριότητα άρθρα και ερευνητικούς τομείς ίσης μεταχείρισης σε συνεργασία με εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς, να ενισχύσει την τεχνογνωσία της ερευνητικής ομάδας του C.D.A College.

3. Προώθηση της ερευνητικής ταυτότητας του C.D.A College και ανάπτυξη συνεργασιών με πανεπιστήμια και κέντρα προώθησης επιχειρήσεων για ευρύτερη συμμετοχή και συνενοχή στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που καλύπτουν θέματα που συμβάλλουν στις κοινωνικές, οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις προς όφελος της κοινωνίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

4. Συνεργασία με άλλους οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, επαγγελματικούς φορείς, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και την κοινωνία γενικότερα, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους και σε πολλά επίπεδα, προκειμένου να καλλιεργηθεί η φιλία και η ειρηνική συνύπαρξη με άλλους ανθρώπους, η οποία θα αποτελέσει το θεμέλιο για την πρόοδο και την ανάπτυξη.

5. Ανάπτυξη, μεταφορά ή εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε οργανωτικό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και συμμετοχή σε διάφορα ερευνητικά σχέδια δράσης της ΕΕ σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

6. Προσέγγιση επιχειρηματικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους και τομείς που σχετίζονται με το C.D.A College σε θέματα έρευνας όπως: α) την πρόθεση/ικανότητα τοποθέτησης των μαθητών β) να προσδιορίσει την ανάγκη παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και γ) την ανάπτυξη συμπράξεων που περιλαμβάνουν κοινά ερευνητικά προγράμματα.

7. Να εκτελεί τέτοιες δραστηριότητες που είναι υποστηρικτικές, βοηθητικές ή επικουρικές των ανωτέρω σκοπών.

Ακαδημαϊκή ελευθερία

Το C.D.A. College τηρεί κατ’ αρχήν τις αρχές της Αμερικανικής Ένωσης Καθηγητών Πανεπιστημίων.
Δήλωση για την Ακαδημαϊκή Ελευθερία και είναι πολιτική της να υπερασπίζεται την ακαδημαϊκή ελευθερία έναντι οποιασδήποτε καταπάτησης. Το Κολέγιο, ως κέντρο μάθησης, εξαρτάται από την ελεύθερη αναζήτηση της αλήθειας και την ελεύθερη έκθεσή της. Το Κολέγιο έχει υιοθετήσει την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την ακαδημαϊκή ελευθερία

Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του C.D.A. College έχουν δικαίωμα πλήρους ελευθερίας στην έρευνα και στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων με την επιφύλαξη της επαρκούς εκτέλεσης των ακαδημαϊκών τους καθηκόντων. Ωστόσο, η έρευνα για χρηματική ανταπόδοση πρέπει να εγκριθεί από τον Γενικό Διευθυντή.

Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού δικαιούνται ελευθερία στην τάξη να συζητούν το αντικείμενό τους, αλλά δεν θα πρέπει να εισάγουν αμφιλεγόμενο υλικό, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο. Το διδακτικό προσωπικό είναι μέλη ενός επιστημονικού επαγγέλματος και αξιωματούχοι του ιδρύματος. είναι ελεύθεροι από τη θεσμική λογοκρισία της πειθαρχίας, αλλά η ιδιαίτερη θέση τους στην κοινότητα επιβάλλει ειδικές υποχρεώσεις. θα πρέπει να θυμούνται ότι το κοινό μπορεί να κρίνει το επάγγελμά τους και τον θεσμό τους από τις δηλώσεις τους. Ως εκ τούτου, θα είναι πάντοτε ακριβείς, θα επιδεικνύουν την κατάλληλη αυτοσυγκράτηση, θα σέβονται τις απόψεις των άλλων και θα καταβάλλουν προσπάθειες να δείχνουν ότι δεν μιλούν εκ μέρους του θεσμικού οργάνου.

Τα μέλη ΔΕΠ που θεωρούν ότι έχει παραβιαστεί η ακαδημαϊκή τους ελευθερία μπορούν να υποβάλουν γραπτό αίτημα στον Γενικό Διευθυντή για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την περίπτωσή τους. Η αίτηση θα πρέπει να αναφέρει με σαφή και συνοπτικό τρόπο τα γεγονότα και τις περιστάσεις στις οποίες βασίζεται η κατηγορία. Ο γενικός διευθυντής μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στην πειθαρχική επιτροπή.

Εξουσιοδοτημένη έρευνα

Τα μέλη ΔΕΠ μπορούν να λάβουν πίστωση φόρτου εργασίας εάν συμμετάσχουν σε προεγκεκριμένη έρευνα. Η έρευνα πρέπει να είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του διδάσκοντα, να είναι υψηλής ποιότητας και δημοσιεύσιμη και να έχει εύλογη χρονική διάρκεια.

Βοήθεια στη διοίκηση του Κολλεγίου
Τα μέλη ΔΕΠ μπορούν να λάβουν πίστωση φόρτου εργασίας εάν ασκούν διοικητικό έργο εκτός των καθηκόντων τους.

Σχέδιο Έρευνας & Ανάπτυξης Διδακτικού Προσωπικού

Το CDA College αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού είναι προς όφελός του, καθώς και προς όφελος του διδακτικού προσωπικού του. Ως εκ τούτου, είναι έτοιμη να αναλάβει δεσμεύσεις, οικονομικές και άλλες, για την υποστήριξη των στόχων του Σχεδίου Έρευνας και Ανάπτυξης του Κολεγίου, οι οποίοι έχουν ως εξής:

1. Διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων με στόχο τη βελτίωση των διδακτικών δεξιοτήτων για παλαιούς/νέους διδάσκοντες,
2. Παροχή υλικού και διδακτικών βοηθημάτων για τη διευκόλυνση της καλύτερης διδασκαλίας στην τάξη,
3. Ενθαρρύνετε το διδακτικό προσωπικό να παρακολουθεί τα κατάλληλα τοπικά σεμινάρια και εργαστήρια.
4. Να παρέχει στους διδάσκοντες τη δυνατότητα να συνεχίσουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα της ειδικότητάς τους μέσω δράσεων όπως οι ακόλουθες:
5. Η ιδιότητα του μέλους πρέπει να προτείνεται από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και να εγκρίνεται από τον
Γενικός Διευθυντής.
6. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή σε τοπικά σχετικά συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, συμπόσια και
συνιστάται ανεπιφύλακτα.
7. Θα παρέχεται εύλογο ρεπό. Το Κολλέγιο θα επιδοτήσει όλα τα έξοδα συμμετοχής για οποιοδήποτε από τα παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδιού, διατροφής και διαμονής. Η συμμετοχή πρέπει να συνιστάται από τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή και να εγκρίνεται από τον γενικό διευθυντή.
8. Η Ακαδημία θα συνεισφέρει στα σχετικά έξοδα. Η συμμετοχή πρέπει να συνιστάται από τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή και να εγκρίνεται από τον γενικό διευθυντή.
9. Παροχή της δυνατότητας στο διδακτικό προσωπικό να βελτιώσει τα ακαδημαϊκά του προσόντα μέσω
ενέργειες όπως: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (ΜΒΑ) προσφέρεται δωρεάν στο Κολλέγιο μας σε διδάσκοντες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τέτοια προγράμματα.
10. Το να παρέχει στο διδακτικό προσωπικό την ευκαιρία να συμμετάσχει στην έρευνα και να συμβάλει στην
προώθηση της γνώσης στους τομείς της εμπειρογνωμοσύνης τους μέσω δράσεων όπως: Η έρευνα με την οποία έρχονται σε επαφή τα μέλη ΔΕΠ θα αναγνωρίζεται και θα λαμβάνεται υπόψη κατά τον καταμερισμό του διδακτικού φόρτου μεταξύ των μελών ΔΕΠ. Οι ερευνητικές προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και στον Γενικό Διευθυντή.
11. Το Κολέγιο ενθαρρύνει και υποστηρίζει τα μέλη ΔΕΠ του να αποκτήσουν εθνικές και διεθνείς
αναγνώριση για την αριστεία στους τομείς εξειδίκευσής τους.
12. Προς υποστήριξη των ανωτέρω, το Κολέγιο θα καλύπτει όλα τα εύλογα έξοδα που σχετίζονται με το ταξίδι και τη διαμονή (τοπικά και διαδραστικά) όταν ο διδάσκων καλείται να παρουσιάσει μια εργασία που είναι αποτέλεσμα έρευνας που έγινε στο CDA College.
13. Τα μέλη ΔΕΠ που ασχολούνται με έρευνα που υποστηρίζεται από ερευνητική επιχορήγηση θα ζητούν λιγότερες ώρες διδασκαλίας από τους συναδέλφους τους, ώστε να μπορούν να αφιερώσουν χρόνο στην έρευνα.
14. Το Κολλέγιο θα καταβάλει προσπάθεια να εγγραφεί σε εκπαιδευτικό υλικό που είναι σχετικό με τις βασικές
τομείς ενδιαφέροντος της σχολής του.
15. Το Κολλέγιο θα υποστηρίξει τα μέλη ΔΕΠ που γίνονται ενεργά μέλη επαγγελματικών
οργανισμούς και οι οποίοι παρουσιάζουν διαλέξεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των σπουδών τους.
16. Η Ακαδημία θα συνεχίσει να δημιουργεί δεσμούς με την επιχειρηματική κοινότητα και τη διεθνή
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, και ανάλογα με την περίπτωση, το Σώμα θα καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για την προώθηση των μελών ΔΕΠ και των ικανοτήτων τους.
17. Το Κολέγιο θα ενθαρρύνει τις ανταλλαγές μελών ΔΕΠ με άλλα τοπικά ή διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα.
18. Το CDA College έχει τον επίσημο ERASMUS Charter από το 2013.

Η διαδικασία για την απόκτηση πίστωσης φόρτου εργασίας

1. Το μέλος ΔΕΠ πρέπει να υποβάλει αίτηση για πίστωση φόρτου εργασίας στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή (Ακαδημαϊκές Υποθέσεις & Διοίκηση).
2. Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής διαβιβάζει την αίτηση μαζί με τις προτάσεις του στον Γενικό Διευθυντή και
3. Η αίτηση πρέπει να εγκριθεί από τον Γενικό Διευθυντή

Επιπλέον, το Κολέγιο εκδίδει το ερευνητικό περιοδικό του Κολλεγίου μας “Cyprus Research Facts” μία φορά το χρόνο. Το ερευνητικό περιοδικό θα συμβάλει στην ενίσχυση της έρευνας, της εικόνας και του κύρους του Κολλεγίου. Όλο το προσωπικό του CDA συμμετέχει και συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του μεγάλου στόχου. Το περιοδικό “Cyprus Research Facts” θα δημοσιεύει άρθρα σε όλους τους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, των καθαρών και εφαρμοσμένων επιστημών, των οικονομικών, των επιχειρήσεων, του μάρκετινγκ, του τουρισμού και της διαχείρισης κ.λπ. Για να διευκολύνουμε την όλη διαδικασία, έχουμε ήδη δημιουργήσει ένα e-mail το οποίο είναι: [email protected]

Επιπλέον, το Κολλέγιο υποστηρίζει σθεναρά τις ερευνητικές δραστηριότητες των καθηγητών, με οικονομικά και άλλα μέσα. Το Κολέγιο θα συμμετέχει επίσης στα ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες του διδακτικού προσωπικού, τη συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, μέσω της μείωσης του διδακτικού φόρτου κ.λπ. Κάθε χρόνο το Κολέγιο συντάσσει έκθεση έρευνας (Βιβλίο Έρευνας και Ανάπτυξης Σχολής), ζητώντας στοιχεία από το διδακτικό προσωπικό για τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, την παρακολούθηση σεμιναρίων και επιμόρφωσης, το πρόγραμμα ανταλλαγής καθηγητών κ.λπ.

Η Επιτροπή Έρευνας
– Ο επικεφαλής του ερευνητικού κέντρου
– Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής (Ακαδημαϊκές Υποθέσεις & Διοίκηση)
– Περιφεριακοί Διευθυντές Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου
– Υπεύθυνοι προγράμματος
– Τρία μέλη του διδακτικού προσωπικού

Η Επιτροπή Διπλωματική Εργασίας
– Διευθυντής / τρια παραρτήματος (Πρόεδρος)
– Ο Υπέυθυνος Προγράμματος
– Ο υπέυθυνος καθηγητής
– Ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.